Juridische kennisgeving

De persoon die verantwoordelijk is voor deze webpagina is: CLUTCH TIME SL, met C.I.F. B57302903 en statutaire zetel te Calle Pere Escanellas 19, 07830, Sant Josep de Sa Talaia (ILLES BALEARS)

U kunt ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer +00 34 971 80 36 80 of via de volgende e-mail: Neem contact op met

 

Intellectuele en industriële eigendom

 

Het ontwerp van deze website en de broncodes ervan, evenals de logo's, handelsmerken en andere onderscheidende tekens die erin voorkomen, behoren toe aan CLUTCH TIME SL en worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

 

CLUTCH TIME SL is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden van waaruit deze website kan worden geraadpleegd. CLUTCH TIME SL is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden, waarnaar vanaf deze website kan worden doorgelinkt of gelinkt.

CLUTCH TIME SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website, om uw informatie up-to-date te houden, de gepubliceerde inhoud of het ontwerp van het portaal toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te elimineren.

CLUTCH TIME SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van de in het portaal gepubliceerde informatie, noch voor de geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of gegevensschade veroorzaken of kunnen veroorzaken, veroorzaakt door het gebruik van genoemde informatie.

 

Reproductie van de inhoud

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de op deze website gepubliceerde inhoud is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CLUTCH TIME SL

Alle informatie betreffende privacy, u hebt het in onze Privacy Policy.

 

 

PRIVACYBELEID:

 

 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

 

De verantwoordelijke voor de behandeling is CLUTCH TIME SL, Calle Pere Escanellas, 19, 07830, Sant Josep de Sa Talaia (ILLES BALEARS).

 

PRIVACYBEGINSELEN

 

Bij CLUTCH TIME SL streven we ernaar om voortdurend met u samen te werken om de privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om u te allen tijde zo volledig en duidelijk mogelijke informatie te bieden. Wij raden u aan dit gedeelte zorgvuldig te lezen voordat u ons uw persoonlijke informatie verstrekt.

Als je jonger bent dan veertien jaar, geef ons dan je gegevens niet zonder toestemming van je ouders.

In deze rubriek informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met de gegevens van mensen die aan onze organisatie verbonden zijn. Te beginnen met onze principes:

  • Wij vragen niet om persoonlijke informatie, tenzij die nodig is om u de diensten te verlenen die u nodig hebt.

  • Wij delen nooit persoonlijke informatie met wie dan ook, behalve om te voldoen aan de wet, of met uw uitdrukkelijke toestemming.

  • Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan die welke in dit privacybeleid zijn vermeld.

  • Uw gegevens zullen altijd worden behandeld met een niveau van bescherming dat in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, en wij zullen ze niet onderwerpen aan geautomatiseerde besluiten.

Bij het opstellen van dit privacybeleid is rekening gehouden met de eisen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming:

  • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD).

  • Organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD).

  • Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december 2007 (RLOPD).

Dit privacybeleid is gedateerd 25 mei 2018.

Voor een beter begrip of om de behandelingscriteria aan te passen aan de huidige wetgeving, kunnen wij dit privacybeleid wijzigen in geval van een wijziging van de behandelingscriteria. Wij zullen de datum ervan bijwerken, zodat u de geldigheid ervan kunt controleren.

 

BEHANDELINGEN DIE WE DOEN

 

 

Behandeling van contacten

 

Doel: Uw verzoeken, aanvragen of vragen van het web, per e-mail of telefoon behandelen. Uw verzoek te beantwoorden en later op te volgen.

Legitimatie: Toestemming van de belanghebbende.

Doelen: Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en om eventuele aansprakelijkheid vast te stellen die kan voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens.

 

Behandeling van cliënten

 

Doel: Beheer van klantrelaties, facturering en inning. Het verzenden van aanbiedingen van producten/diensten die vergelijkbaar zijn met of een aanvulling vormen op de producten/diensten die u bij ons hebt gekocht.

Legitimatie: Contractuele relatie en rechtmatig belang.

Doelstellingen: Uw gegevens zullen worden meegedeeld aan de bevoegde overheidsdiensten in de gevallen voorzien in de huidige wetgeving, en voor de doeleinden die in die wetgeving zijn vastgelegd. Wij zullen ze alleen aan derden meedelen als ze essentieel zijn voor het verlenen van de dienst.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens voor onbepaalde tijd zodra de wettelijk vereiste periode is verstreken, of totdat u verzoekt deze te annuleren.

 

Marketing behandeling

 

Doel: U informatie verschaffen over producten en diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. In elke commerciële communicatie heeft u de mogelijkheid om u tegen deze behandeling te verzetten door u af te melden.

Legitimatie: Toestemming van de belanghebbende.

Doelen: Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens voor onbepaalde tijd. Wij zullen ze annuleren als u daarom vraagt, of als u na een bepaald aantal e-mails geen actie onderneemt.

 

Behandeling van menselijke hulpbronnen

 

Doel: Beoordeling van het curriculum vitae dat u ons verstrekt om u in aanmerking te nemen bij de personeelsselectie die wij kunnen uitvoeren.

Legitimatie: Toestemming van de belanghebbende.

Doelen: Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 5 jaar.

 

 

UW RECHTEN

 

 

U hebt het recht om ons om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om onjuiste gegevens te corrigeren of om ze aan te vullen indien ze onvolledig zijn, of indien nodig om ze te wissen, wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en leesbaar formaat te verkrijgen.

U kunt in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer wij deze niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting, of wanneer het doel van de verwerking direct marketing is).

Zodra u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken. Op dat moment zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens of, indien van toepassing, zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens voor dat specifieke doel. Als u besluit uw toestemming in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling die heeft plaatsgevonden terwijl uw toestemming van kracht was.

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als wij informatie over een andere persoon moeten vrijgeven om aan uw verzoek te voldoen, of als u ons vraagt bepaalde dossiers te verwijderen die wij moeten bijhouden wegens een wettelijke verplichting of een rechtmatig belang, zoals de verdediging tegen vorderingen. Of zelfs in gevallen waarin het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie moet prevaleren.

U kunt contact met ons opnemen via een van de middelen die zijn aangegeven in het gedeelte Verantwoordelijk voor de behandeling van dit privacybeleid, waarbij u een kopie moet overleggen van een document dat uw identiteit bewijst (meestal uw identiteitskaart).

Een van uw andere rechten is dat u niet het voorwerp mag zijn van een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen heeft of u raakt.

In geval van schending van uw rechten, zoals bijvoorbeeld het niet voldoen aan uw verzoek, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan die van uw land zijn (als u buiten Spanje woont) of die van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (als u in Spanje woont).

 

AANVULLENDE INFORMATIE

 

Behandeling van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor de aangegeven behandelingen kunnen wij gebruik maken van de diensten van de volgende leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte, maar onder de Privacy Shield overeenkomst, goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Unie.

 

Links naar websites van derden.

 

Onze website kan soms links naar andere websites bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake gegevensbescherming en de wettelijke voorwaarden die op elke site van toepassing zijn.

 

Gegevens van derden.

 

Indien u ons gegevens van derden verstrekt, neemt u de verantwoordelijkheid op u om hen daarvan vooraf in kennis te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van de RGPD.

 

CONTACT FORM:

 

Door het formulier in te dienen ga ik ermee akkoord dat CLUTCH TIME SL mijn persoonlijke gegevens verwerkt en opslaat met als doel te reageren op mijn contactaanvraag. Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen en aanvaard. Ik begrijp dat ik te allen tijde bezwaar kan maken tegen het gebruik van mijn persoonlijke gegevens met toekomstige werking. Ik kan een herroeping rechtstreeks richten aan de contactgegevens die zijn opgeslagen in het privacybeleid.

 

E-MAIL ONTVANGSTFORMULIER VOOR HET VERZENDEN VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE:

 

Uw gegevens zullen door CLUTCH TIME SL worden verwerkt, om u per e-mail of telefoon commerciële informatie toe te zenden over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

De legitimiteit van de behandeling is uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. U hebt het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals andere rechten zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

 

INLEVERINGSFORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN DE INFORMATIEBULLETIN (Nieuwsbrief):

 

Uw gegevens zullen worden verwerkt door CLUTCH TIME SL, om u onze nieuwsbrieven te sturen naar uw e-mail. De legitimiteit van de behandeling is uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals andere rechten zoals uitgelegd in ons privacybeleid.

 

COOKIEBELEID:

 

 

INFORMATIE OVER COOKIES:

 

Cookies zijn bestanden die via webpagina's naar uw computer kunnen worden gedownload. Het zijn hulpmiddelen die een essentiële rol spelen bij de levering van talrijke diensten van de informatiemaatschappij. Zij stellen een website onder meer in staat informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn team op te slaan en op te vragen, en afhankelijk van de verkregen informatie kunnen zij worden gebruikt om de gebruiker te herkennen en de aangeboden dienst te verbeteren.

 

SOORTEN COOKIES:

 

Afhankelijk van de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens behandelt, kunnen twee soorten worden onderscheiden: eigen cookies en cookies van derden.

Er is ook een tweede classificatie op basis van de periode gedurende welke zij in de browser van de klant opgeslagen blijven; dit kunnen sessiecookies of permanente cookies zijn.

Ten slotte is er nog een classificatie met vijf soorten cookies naar gelang van het doel waarvoor de verkregen gegevens worden verwerkt: technische cookies, personalisatiecookies, analysecookies, advertentiecookies en gedragsgerichte advertentiecookies.

 

COOKIES DIE OP HET WEB WORDEN GEBRUIKT:

 

Vervolgens worden de cookies die in dit portaal worden gebruikt, geïdentificeerd, evenals hun typologie en functie:

Een cookie van technische aard, PHPSESSID genaamd, die noodzakelijk is voor de correcte navigatie door webpagina's.

Cookies van Google Analytics, een webanalysedienst ontwikkeld door Google, die het mogelijk maakt de navigatie op webpagina's te meten en te analyseren. In uw browser kunt u 4 cookies van deze dienst zien. Volgens de vorige typologie zijn dat onze eigen, sessie- en analysecookies. U kunt er meer informatie over vinden en het gebruik van deze cookies uitschakelen in:

http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html

Via web analytics verkrijgt u geen informatie over uw persoonlijke gegevens, waardoor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen die op het web surfen wordt gewaarborgd. De verkregen informatie heeft betrekking op het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de website, het aantal bekeken pagina's, de frequentie en herhaling van bezoeken, de duur ervan, de gebruikte browser, de operator die de dienst levert, de taal, welke terminal u gebruikt, of de stad waaraan uw IP-adres is toegewezen. Informatie die een betere en meer geschikte dienstverlening door dit portaal mogelijk maakt.

 

HOE DE CONFIGURATIE VAN DE COOKIES KAN WORDEN GEWIJZIGD:

 

U kunt cookies van deze site of elke andere website beperken, blokkeren of verwijderen met behulp van uw browser. In elke browser de verschillende werking, zal de Help-functie u laten zien hoe het te doen.

Onze webpagina in het Spaans is in de maak.

Será lanzada muy pronto.

//

Als u interesse heeft om uw eigendom op Ibiza te verkopen, neem dan contact met ons op via deze link: Contacten

Een van onze experts neemt contact op voordat het mogelijk is.

//

Als u geïnteresseerd bent in het kopen van onroerend goed op Ibiza, nodigen wij u uit voor een bezichtiging van onze portfolio op www.everythingibiza.com

Als u meer informatie in het Spaans wilt over een van onze aanbiedingen, neem dan contact met ons op via deze link: Contacten

Een van onze experts neemt contact op voordat het mogelijk is.

Als u uw aanvraag persoonlijk in het Spaans wilt doen, stuur ons dan een brief met uw wensen, voorkeuren en reserves naar het volgende adres: scarlett@everythingibiza.com

Hartelijk dank voor uw keuze van onze professionals van everything Ibiza Properties

Aanmelden

voor onze wekelijkse Featured Listings

om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe eigendommen