Aviso Legal

Om aan de norm te voldoen is het verplicht om:

  • Integreer op een zichtbare plaats op de website de gegevens van de titularis van het bedrijf (LSSI-vereisten). De meest elegante manier om dit te doen is om in de pagina van de webpagina (voor alle pagina's) een link te plaatsen naar een pagina met de naam AVISO LEGAL que contenga la siguiente información :

 

AVISO LEGAL:

 

De verantwoordelijke voor deze website is: CLUTCH TIME SL, sociedad inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de ILLES BALEARS, con C.I.F. B57302903 y domicilio social en Calle Pere Escanellas 19, 07830, Sant Josep de Sa Talaia (ILLES BALEARS)

U kunt ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer No. +00 34 971 80 36 80 of door middel van de volgende e-mail adres: Neem contact met ons op.

 

Eigendom Intelectueel en Industrieel

 

De vormgeving van deze website en de broncodes, evenals de logo's, merken en andere onderscheidende tekens die op deze site staan, zijn eigendom van CLUTCH TIME SL en worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

 

CLUTCH TIME SL is niet verantwoordelijk voor de legaliteit van andere websites van derden die toegang geven tot deze website. CLUTCH TIME SL is ook niet verantwoordelijk voor de legaliteit van andere websites van derden, die vanaf deze website bereikbaar zijn.
CLUTCH TIME SL behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen aan de website zonder voorafgaande kennisgeving, met als doel de informatie actueel te houden, de inhoud te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen of de structuur van het portaal te veranderen.
CLUTCH TIME SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van de informatie die op het portaal wordt gepubliceerd, noch voor de schade of economische schade die, direct of indirect, wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.

 

Reproductie van inhoud

 

De volledige of gedeeltelijke reproductie van de op deze website gepubliceerde inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLUTCH TIME SL.

Alle informatie over privacy vindt u in ons privacybeleid.

 

 

PRIVACYBELEID:

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

 

El Responsable del Tratamiento es CLUTCH TIME SL, Calle Pere Escanellas 19, 07830, Sant Josep de Sa Talaia (ILLES BALEARS).

 

Principes van privacy

 

Vanuit CLUTCH TIME SL verbinden wij ons ertoe om continu te werken aan het waarborgen van de privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en om u op elk moment de meest volledige en duidelijke informatie te verschaffen die wij kunnen krijgen. Wij verzoeken u deze paragraaf aandachtig te lezen voordat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
Als u jonger bent dan drie jaar, vragen wij u om uw gegevens niet te verstrekken zonder de toestemming van uw ouders.
In dit deel informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met de gegevens van de personen die een relatie hebben met onze organisatie. Beginnend met onze principes:
- Wij vragen geen persoonlijke informatie, tenzij dit noodzakelijk is om de door ons gevraagde diensten te kunnen verlenen.
- Nunca compartimos información personal con nadie, excepto para cumplir la ley, o contemos con tu autorización expresa.
- Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit privacybeleid zijn beschreven.
- Tus datos siempre serán tratados con un nivel de protección adecuado a la legislación en materia de protección de datos, y no los someteremos a decisiones automatizadas.

Dit privacybeleid hebben wij opgesteld rekening houdend met de eisen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van gegevens:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD).

Esta política de privacidad está redactada con fecha 25 de mayo de 2018.
Con motivo de la modificación de los criterios de tratamiento, en aras de facilitar su comprensión o de adaptarla a la legalidad vigente, es posible que modifiquemos la presente política de privacidad. Actualizaremos la fecha de la misma, para que puedas comprobar su vigencia.

 

Tratamientos que realizamos

 


TRATAMIENTO DE CONTACTOS

 


Finalidad: Beantwoord uw verzoeken, peticiones of consultas die u ontvangt via het web, via correo electrónico of telefónico. Geef antwoord op uw aanvraag en zorg voor een vervolg achteraf.

Legitimación: Consentimiento del interesado.

 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros.

 

Periode van bewaring: Wij zullen uw gegevens bewaren gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de behandeling van uw gegevens kunnen voortvloeien.

 


TRATAMIENTO DE KLANTEN

 


Finalidad: Beheer van de relaties met de klanten, facturering en inkoop. Envío de ofertas de productos/ servicios similares o complementarios de los que nos hayas comprado.

 

Legitimación: Relación contractual e interés legítimo.

 

Destinatarios: Tus data serán comunicados a las Administraciones públicas competentes en los casos previstos en la legislación vigente, y con los fines que dicha legislación establezca. Sólo los comunicaremos a aquellos terceros si resultarem imprescindibles para la prestación del servicio.

 

Periode van bewaring: Wij bewaren uw gegevens voor onbepaalde tijd zodra de wettelijk verplichte termijn is verstreken, of totdat u verzoekt om uw gegevens te annuleren.

 

TRATAMIENTO DE MARKETING

 

 

Finalidad: Geef ons informatie over producten en diensten die volgens ons uw interesse kunnen wekken. En cada comunicación comercial tendrás la oportunidad de oponerte a este tratamiento dándote de baja.

 

Legitimación: Consentimiento del interesado.

 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros.

 

Periode van bewaring: Wij bewaren uw gegevens voor onbepaalde tijd. Los cancelaremos si lo solicitas, o si tras un cierto número de correos electrónicos, no realizas ninguna acción.

 

TRATAMIENTO DE RRHH

 


Finalidad: Valorar el curriculum vitae que nos facilites para considerarte en los procesos de selección de personal que podamos realizar.

 

Legitimación: Consentimiento del interesado.

 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros.

 

Periode van bewaring: Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van niet langer dan 5 jaar.

 

 


TRATAMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA

 


Finalidad: Videovigilancia de las instalaciones y control laboral.

 

 

Legitimación: Interés legítimo del Responsable del tratamiento.

 

 

Destinatarios: Las imágenes podrán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal.

 

 

Periode van bewaring: Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van maximaal 1 maand.


 

TUS DERECHOS

 


U hebt het recht om ons om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om onjuiste gegevens te corrigeren of om deze aan te vullen indien ze onvolledig waren, of om ze te verwijderen indien ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden geregistreerd.

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen.

U kunt in bepaalde omstandigheden opteren voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (met name wanneer wij deze niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting, of wanneer het doel van de verwerking marketing direct is).

Wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u die op elk moment intrekken. En ese momento dejaremos de tratar de nuestros datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto. Indien u beslist uw toestemming in te trekken, zal dit geen invloed hebben op enige behandeling die heeft plaatsgevonden terwijl uw toestemming van kracht was.

Estos derechos podrán vers limitados; por ejemplo si para cumplir tuviésemos que revelar datos sobre otra persona, o si nos solicitas que eliminemos algunos registros que estamos obligados a mantener por una obligación legal o por un interés legítimo, como pueda ser el ejercicio de defensa ante reclamaciones. O incluso en aquellos casos donde debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.

U kunt contact met ons opnemen via elk van de in dit privacybeleid vermelde media en daarbij een kopie overleggen van een document dat uw identiteit bevestigt (gewoonlijk het DNI).

Otro de sus derechos es el de no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos o te afecte.

Bij elke kwetsbaarheid van uw rechten, zoals bijvoorbeeld het feit dat wij uw verzoek niet hebben beantwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de controle-instantie op het gebied van de bescherming van gegevens. Esta puede ser la de su país (si viviend fuera de España) o la Agencia Española de Protección de Datos (si vivienda en España).

 

 

Aanvullende informatie

 

 

Tratamiento de tus datos fuera del Espacio Económico Europeo.


Voor de aangegeven transacties kunnen we gebruikmaken van de diensten van de volgende leveranciers die niet zijn aangesloten bij Espacio Económico Europeo, maar die wel zijn aangesloten bij het Privacy Shield, dat is goedgekeurd door de autoriteiten voor de bescherming van gegevens van de Europese Unie.

GOOGLE: Servicios en la nube y correo electrónico. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

MICROSOFT: Nucleaire diensten, communicatie via Skype en correo electrónico. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK

 

AMAZON: Diensten in de buurt. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

 

DROPBOX: Almacenamiento en la nube, sincronización y compartición de archivos. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0

 

MAILCHIMP: Beheer van elektronische post. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

 

WHATSAPP: Directe berichtendienst en archiveringsdienst. Meer informatie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG


Enlaces a sitios web de terceros.


Onze website kan in sommige gevallen links bevatten naar andere websites. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u het privacybeleid en de wettelijke voorwaarden die op elke site van toepassing zijn, kent.

Datos de terceros.


Indien nos facilitas datos de terceros, asumes la responsabilidad de informarles previamente según lo establecido en el artículo 14 del RGPD.

 

FORMULARIO DE CONTACTO:

 

 

Los datos de carácter personal que consten en la consulta serán tratados por CLUTCH TIME SL e incorporados a la actividad de tratamiento CONTACTOS, cuya finalidad es atender tus solicitudes, peticiones o consultas recibidas desde la web, mediante correo electrónico o telefónico. U kunt op uw verzoek reageren en een vervolgafspraak maken.
La legitimación del tratamiento es tu consentimiento. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. U hebt het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verbeteren, evenals andere rechten zoals beschreven in ons privacybeleid.

 

FORMULARIO DE CAPTACIÓN DE EMAILS PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES:

 

 

Tus data serán tratados por CLUTCH TIME SL, con la finalidad de enviarte información comercial mediante correo electrónico o telefónico, de aquellos productos o servicios que consideremos que puedan ser de tu interés.
La legitimación del tratamiento es tu consentimiento, que podrás retirar en cualquier momento. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. U hebt recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals andere rechten zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

 

FORMULARIO DE CAPTACIÓN DE EMAILS PARA ENVIO DE BOLETÍN INFORMATIVO (Nieuwsbrief):

 

 

Uw gegevens zullen door CLUTCH TIME SL worden verwerkt, met als doel u onze informatieve bulletins per e-mail te sturen.
La legitimación del tratamiento es tu consentimiento, que podrás retirar en cualquier momento. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. U hebt recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals andere rechten zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

 

BELEID INZAKE COOKIES:

 

 

 

INFORMACIÓN DE COOKIES:

 


Cookies zijn archieven die op uw computer kunnen worden gedownload via de webpagina's. Het zijn hulpmiddelen die een cruciale rol spelen bij de levering van talrijke diensten in de informatiemaatschappij. Onder andere, laten een webpagina toe om informatie te bewaren en te recupereren over de surfgedragingen van een gebruiker of van zijn uitrusting en, afhankelijk van de verkregen informatie, kunnen ze die gebruiken om de gebruiker te herkennen en de aangeboden dienst te verbeteren.

 

TIPOS DE COOKIES:

 


Naar gelang van de entiteit die de cookies verstuurt en de gegevens behandelt die zij verkrijgen, kunnen twee soorten cookies worden onderscheiden: eigen cookies en cookies van derden.
Er bestaat ook een tweede classificatie op basis van de duur van de periode waarin ze in de browser van de klant bewaard blijven, waarbij het kan gaan om cookies de sesión of cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

 

COOKIES DIE OP HET WEB WORDEN GEBRUIKT:


A continuación se identificeert las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función:
Una cookie propia de tipo técnico denominada PHPSESSID necesaria para la correcta navegación por las páginas web.
Cookies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, die het mogelijk maakt uw surfgedrag op de webpagina's te analyseren. Op uw webbrowser kunt u 4 cookies van deze dienst bekijken. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. U kunt meer informatie vinden over het gebruik van deze cookies op:
http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html
A través de la analítica web no se obtiene información sobre sus datos personales garantizando la tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web. De informatie die wordt verzameld is informatie over het aantal gebruikers dat toegang krijgt tot het web, het aantal bezochte pagina's, de frequentie en herhaling van de bezoeken, de duur, de gebruikte navegador, de operator die de dienst levert, het taalgebied, de terminal die wordt gebruikt, of de stad waar de IP-adres is toegewezen. Informatie die een betere en meer adequate service van de kant van dit portaal mogelijk maakt.

 

HOE U DE CONFIGURATIE VAN UW COOKIES KUNT WIJZIGEN: 

 


Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio o cualquier otro página web, utilizando su navegador. De werking is voor elke browser anders en de Ayuda-functie laat zien hoe u dit kunt doen.

Onze webpagina in het Spaans is in de maak.

Será lanzada muy pronto.

//

Als u interesse heeft om uw eigendom op Ibiza te verkopen, neem dan contact met ons op via deze link: Contacten

Een van onze experts neemt contact op voordat het mogelijk is.

//

Als u geïnteresseerd bent in het kopen van onroerend goed op Ibiza, nodigen wij u uit voor een bezichtiging van onze portfolio op www.everythingibiza.com

Als u meer informatie in het Spaans wilt over een van onze aanbiedingen, neem dan contact met ons op via deze link: Contacten

Een van onze experts neemt contact op voordat het mogelijk is.

Als u uw aanvraag persoonlijk in het Spaans wilt doen, stuur ons dan een brief met uw wensen, voorkeuren en reserves naar het volgende adres: scarlett@everythingibiza.com

Hartelijk dank voor uw keuze van onze professionals van everything Ibiza Properties

Aanmelden

voor onze wekelijkse Featured Listings

om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe eigendommen